Veřejná správa a finance (UVSRP / V0171)

Forma studia: bakalářské studium, prezenční a kombinovaná

Rozsah studijního předmětu: 2+1

Počet kreditů: 4 ECTS

Způsob zakončení: písemná zkouška

Podmínky pro absolvování předmětu: test na PC

Stručná anotace předmětu:

Cílem studia je poznání struktury veřejných financí, souvislostí mezi veřejnou správou a veřejnými financemi, které jsou velmi těsné, dále financování neziskových organizací a jejich vztah k rozpočtům státní správy a územní samosprávy. Student bude seznámen s rozpočtovou soustavou obecně, veřejnými rozpočty v ČR (státním, územních samospráv, fondy), společným rozpočtem EU, finančními orgány a financováním vybraných odvětví (školství, zdravotnictví, sociální zabezpečení, příp. dalších). Součástí výuky je také seminář, kde budou teoretické poznatky formou seminárních prací dále procvičovány a diskutovány.

Struktura výkladu:

1.   Veřejné finance a fiskální funkce státu.

2.   Rozpočtová soustava, veřejné rozpočty a fondy.

3.   Státní rozpočet, rozpočty územních samospráva a DSO.

4.   Veřejné příjmy a veřejné výdaje.

5.   Redistribuce a dotace.

6.   Rozpočtová skladba, rozpočtový proces.

7.   Rozpočtový deficit a veřejný dluh.

8.   Neziskové organizace a jejich vztah k veřejným financím.

9.   Financování sociálního zabezpečení.

10. Financování zdravotnictví.

11. Financování školství (resp. dalších odvětví koordinovaných veřejnou správou).

12. Všeobecný rozpočet EU a nadnárodní aspekty veřejných financí.

Povinná literatura:

MUSGRAVE, R. A., MUSGRAVEOVÁ, P. B. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, 1994.

PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 3. akt. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-351-5.

PILNÝ, J. Veřejné finance. Pardubice: FES UP, 2007.