Veřejná ekonomika (USES / EP084) (UVSRP / V0084)

Forma studia: bakalářské studium, prezenční a kombinovaná

Rozsah studijního předmětu: 1+1 (USES), 2+1 (UVSRP)

Počet kreditů: 4 ECTS

Způsob zakončení: kombinovaná zkouška

Podmínky pro absolvování předmětu: test na PC

Stručná anotace předmětu:

Cílem studia předmětu Veřejná ekonomika je naučit studenty chápat rozdíl a společné problémy veřejné ekonomiky a veřejné politiky, rozvíjet jejich schopnost posoudit roli státu a veřejné správy v ekonomice a pochopit příčiny existence veřejného a občanského sektoru v rámci ekonomiky státu Dále je cílem předmětu seznámit studenty s nástroji veřejné ekonomiky, jako jsou veřejné finance, veřejné zakázky, veřejná podpora, veřejná informatika a veřejná kontrola. Součástí studia je i seznámení se s takovými odvětvími ekonomiky, kde převyšuje veřejný zájem. Na přednášky navazuje seminář, kde studenti prostřednictvím případových studií procvičují své teoretické znalosti.

Struktura výkladu:

1.   Vymezení základních pojmů z oblasti veřejné ekonomiky

2.   Teoretická východiska veřejné ekonomiky

3.   Veřejná volba

4.   Veřejná správa jako subjekt veřejné ekonomiky

5.   Veřejný sektor I.

6.   Veřejný sektor II.

7.   Občanský sektor I.

8.   Občanský sektor II.

9.   Vybrané nástroje veřejné ekonomiky: veřejná zakázka, veřejná investice, veřejná podpora

10. Vybrané nástroje veřejné ekonomiky: veřejná politika, veřejné finance

11. Veřejná informatika

12. Veřejná kontrola

13. Škola veřejné volby

Povinná literatura:

BAILEY, S.J. Veřejný sektor: teorie, politika a praxe. Praha: Eurolex Bohemia, 2004.

HALÁSEK, D. Veřejná ekonomika. Opava: Optys, 2007.

HALÁSKOVÁ, M., KOVÁŘ, J. Veřejná ekonomika a veřejná správa. Ostrava: VŠB-TUO, 2004.

POTŮČEK, M. a kol. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005.

 

Doporučená literatura:

BOGASON, P. Public Policy and Local Governance. University Press, Cambridge, 2000.

HAYEK, F., A. Právo, zákonodárství a svoboda. Praha: Academia, 1994.