Obecná ekonomie II (BKZMA, KMAA)

Forma studia: bakalářské studium, kombinovaná

Rozsah studijního předmětu: 12 hodin

Počet kreditů: 5 ECTS

Způsob zakončení: zkouška

Podmínky pro absolvování předmětu: písemná zkouška

Stručná anotace předmětu:

ílem předmětu je seznámit studenty bakalářské formy studia se základními postupy využívanými v rámci analýzy vybraných makroekonomických a mikroekonomických jevů. Posluchači tak v průběhu svého studia získají takové teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti systému národních účtů, makroekonomické analýzy a komparativní ekonomie, jež budou moci následně využít v rámci svého působení v praxi. Studenti tedy získají základní znalosti mechanismu fungování systému národních účtů, budou se schopni orientovat v oblasti analýzy vnitřní a vnější ekonomické rovnováhy a konjunkturálních analýz a v neposlední řadě také získají povědomí o základních východiscích a praktických postupech využívaných v rámci mezinárodních komparací. Na analýzu všech výše uvedených oblastí bude v průběhu studia nahlíženo z hlediska jejich stávajícího vývoje jak v České republice, tak ve vyspělých zemích světa.

Struktura výkladu:

1.   Makroekonomické agregáty a způsob jejich měření

2.   Model AS-AD

3.   Keynesiánský výdajový model

4.   Peníze a jejich role v ekonomii

5.   Inflace

6.   Trh práce a nezaměstnanost

7.   Ekonomický růst

8.   Hospodářský cyklus

9.   Fiskální politika

10. Monetární politika

11. Zahraniční obchod a vnější obchodní politika

12. Mezinárodní peněžní trh a vnější měnová politika

13. Hospodářská politika a měření její úspěšnosti

Povinná literatura:

JUREČKA, V. A KOL. Makroekonomie. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-249-3258-9.

PAULÍK, T.,PELLEŠOVÁ, P. Makroekonomie A. Opora pro distanční studium. Karviná, 2005. ISBN 80-7248-234-3.

POŠTA, V., SIRŮČEK, P. Makroekonomie - základní kurs. Cvičebnice. Slaný, 2006. ISBN 80-86175-42-1.

RUSMICHOVÁ, L.,SOUKUP, J. A KOL. Makroekonomie. Základní kurz. Slaný, 2002. ISBN 80-86175-24-3.

TULEJA, P., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P. Základy makroekonomie. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 80-251-0952-6.

Doporučená literatura:

HEDIJA, V., MUSIL, P. Praktikum makroekonomie. Plzeň: Nakladatelství A. Čenek, 2009. ISBN 978-80-7380-158-8.

HELÍSEK, M. Makroekonomie základní kurz. Slaný, 2002. ISBN 80-86175-26-X.

LISÝ, J. A KOL.Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava, 2005. ISBN 80-8078-063-3.

PAVELKA, T. Makroekonomie - základní kurz. Slaný: Melandrium, 2007. ISBN 978-80-86175-52-2.

PROVAZNÍKOVÁ, R., VOLEJNÍKOVÁ, J. Makroekonomie: cvičebnice. Slaný, 2003. ISBN 80-86175-28-5.

SIRŮČEK, P., NESET, P. Makroekonomická teorie I cvičebnice. Slaný, 2003. ISBN 80-86175-36-7.

URAMOVÁ, M., LACOVÁ, Ž., HRONEC, M. Makroekonómia I. Banská Bystrica: UMB, 2010. ISBN 978-80-557-0043-4.