Makroekonomie (NPMAB, NKMAB, PMAB, KMAB)

Forma studia: navazující magisterské studium, prezenční

Rozsah studijního předmětu: 3+2

Počet kreditů: 6 ECTS

Způsob zakončení: zkouška

Podmínky pro absolvování předmětu: 60 % účast na seminářích, průběžný test, písemná zkouška (30 % známky činí výsledek závěrečného testu, 70 % písemná zkouška na PC)

Stručná anotace předmětu:

Předmět Makroekonomie rozvíjí znalosti, jež studenti navazujících magisterských studijních programů získali při studiu předmětů, v jejichž rámci byly přednášeny základy obecné ekonomie v bakalářské formě studia. V rámci výuky studenti získají teoreticko-metodologické poznatky z oblasti tvorby a uplatňování rovnovážných makroekonomických modelů v podmínkách uzavřené a následně otevřené ekonomiky, zaměří svou pozornost na problematiku inflace a trhu práce a dále také na oblast problematiky dlouhodobého ekonomického růstu. Ve svém souhrnu tak předmět rozvíjí znalosti získané v základním kurzu makroekonomie, a to na vyšší úrovni se širokým využitím formalizovaných zápisů složitých makroekonomických souvislostí.

Struktura výkladu:

1.   Jednoduchý keynesiánský model a jeho využití v analýze třísektorové a čtyřsektorové ekonomiky

2.   Model IS-LM

3.   Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM

4.   Model IS-ELM, hospodářská politika v modelu IS-ELM

5.   Makroekonomie otevřené ekonomiky

6.   Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM-BP

7.   Platební bilance

8.   Model AD-AS a jeho dynamizace, fiskální a monetární politika v modelu AD-AS

9.   Teorie racionálních očekávání

10. Inflace a nezaměstnanost a jejich vzájemný vztah

11. Hospodářský cyklus a teorie konjunktury

12. Měnový kurz, teorie optimální měnové oblasti, její vývoj a možnosti její praktické aplikace

13.  Ekonomický růst

Povinná literatura:

FRAIT, J. Mezinárodní peněžní teorie. Ostrava: VŠB-TU, 1996.

FRAIT, J., ZEDNÍČEK, R. Makroekonomie. Ostrava: MC Prom, 1994.

DORNBUSCH, R., FISCHER, S. Makroekonomie. Praha: SPN a Nadace Economics, 1994. ISBN 80-04-25 556-6.

MACH, M. Makroekonomie II. Pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. Slaný: Melandrium, 2002. ISBN 80-86175-18-9.

MACH, M. Makroekonomie. Pokročilejší analýza III. část. Slaný: Melandrium, 2002. ISBN 80-86175-22-7.

SOUKUP, J. A KOL. Makroekonomie: moderní přístup. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-219-2.

Doporučená literatura:

BARRO, R. J. Macroeconomics. Third Edition. New York: John Wiley and Sons, 1990. ISBN 0-471-50228-0.

FELDERER, B., HOMBURG, S. Makroekonomika a nová makroekonomika. Bratislava: Elita, 1995. ISBN 80-85323-87-7.

HUSÁR, J. Makroekonómia. Bratislava: Kartprint, 1998. ISBN 80-88870-08-9.

ROMER, D. Advanced Macroeconomics. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc., 1996. ISBN 0-07-053667-8.