Obecná ekonomie I (BKZMI, KMIA)

Forma studia: bakalářské studium, kombinovaná

Rozsah studijního předmětu: 12 hodin

Počet kreditů: 5 ECTS

Způsob zakončení: zkouška

Podmínky pro absolvování předmětu: písemná zkouška

Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi a vzájemnými vztahy mezi nimi. Předmět tak má za úkol připravit studenta Obchodně podnikatelské fakulty na studium dalších ekonomických předmětů spojených se získáním základních teoretických znalostí v oblasti mikroekonomie. Zabývá se především statky, trhem a jeho elementy, chováním spotřebitele a výrobce, příjmy, náklady a ziskem, trhy výrobních faktorů a rolí státu v ekonomice z pohledu mikroekonomie.

Struktura výkladu:

1.   Základní pojmy a souvislosti ekonomie

2.   Základní elementy trhu

3.   Racionální chování spotřebitele a formování poptávky

4.   Výroba a volba technologie

5.   Všeobecná rovnováha

6.   Příjmy, náklady a zisk firmy

7.   Dokonale konkurenční trh a postavení firmy na tomto trhu

8.   Nedokonale konkurenční trh a postavení firmy na tomto trhu

9.   Trh půdy

10. Trh práce

11. Trh výrobních faktorů – trh kapitálu

12. Tržní selhání a mikroekonomická úloha státu

13. Teorie veřejné volby

Povinná literatura:

FUCHS, K., TULEJA, P.Základy ekonomie. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-74-2.

FRANK, H., R. Microeconomics and Behavior. New York: McGraw-Hill, 2009. ISBN 978-00-73375-94-6.

HOLMAN, R. Ekonomie. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-681-6.

JUREČKA, V. A KOL. Mikroekonomie. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3259-6.

NEZVAL, P., TULEJA, P. Mikroekonomie A. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-235-1.

TULEJA, P., NEZVAL, P., MAJEROVÁ. Základy mikroekonomie. Praha: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0603-9.

 

Doporučená literatura:

 

FRANK, H. R., BERNANKE, S. B. Ekonomie. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0471-4.

MACÁKOVÁ, L. Mikroekonomie: základní kurz. Slaný: Melandrium, 2007. ISBN 978-80-86175-56-0.

MANKIW, N. G. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-7169-891-3.

SCHILLER, B. R. Mirkoekonomie dnes. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0109-6.