Ekonomické teorie (NPEKT, NKEKT, PEKT, KEKT)

Forma studia: navazující magisterské studium, prezenční

Rozsah studijního předmětu: 2+0

Počet kreditů: 6 ECTS

Způsob zakončení: zkouška

Podmínky pro absolvování předmětu: zkušební test

Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu je umožnit absolventům navazujících magisterských studijních programů komplexněji pochopit souvislosti současného stavu ekonomického myšlení. Tímto by měl být u studentů vytvořen základní předpoklad pro překonání jednostrannosti a určitého zjednodušování, jež je zpravidla spojováno s tradičním učebnicovým výkladem obecné ekonomie. Student tak bude postupně seznámen s předklasickými směry ekonomického myšlení, klasickou a neoklasickou ekonomií, myšlenkovými proudy založenými na názorech a myšlenkách J. M. Keynese, liberálními ekonomickými směry, institucionalismem a školou veřejné volby. V rámci výkladu pak budou posluchači seznámeni s předostmi a omezeními jednotlivých přístupů a pojetí, přičemž přednášející se ve vztahu ke studentovi budou zaměřovat především na rozvoj kritického myšlení opírajícího se o komparaci jednotlivých přístupů.

Struktura výkladu:

1.   Ekonomické myšlení antického Řecka a Říma

2.   Scholastika a Tomáš Akvinský

3.   Merkantilismus

4.   Fyziokratismus

5.   Klasická škola politické ekonomie

6.   Neoklasická ekonomie

7.   Ekonomická teorie Johna Maynarda Keynese

8.   Vývoj keynesovské ekonomie v druhé polovině 20. století

9.   Liberalismus a ekonomická teorie

10. Monetarismus

11. Nová klasická makroekonomie

12. Institucionalismus a neoinstitucionalismus

13. Škola veřejné volby

Povinná literatura:

BLAUG, M. Economic Theory In Retrospect. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-57153-7.

HOLMAN, R. A KOL. Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-631-X.

LISÝ, J., PETRIČOVÁ, J., ČAPLÁNOVÁ, A. Dejiny ekonomických teorií. Bratislava: Elita, 2003. ISBN 80-89047-60-2.

SEDLÁČEK, T. Ekonomie dobra a zla. Praha: Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, 2009. ISBN 978-80-903944-3-8.

SOJKA, M. A KOL. Dějiny ekonomických teorií. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. ISBN 978-80-87109-21-2.

Doporučená literatura:

FUCHS, K., LISÝ, J. Dějiny ekonomických teorií pro právníky. Brno: MU, 2002. ISBN 80-210-2790-8.

PRESSMAN, S. Encyklopedie nejvýznamnějších ekonomů. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2005. ISBN 80-86598-57-8.

SIRŮČEK, P. Hospodářské dějiny a ekonomické teorie. Slaný: Melandrium, 2007. ISBN 978-80-86175-53-9.

VOIGT, S. Institucionální ekonomie. Praha: Alfa, 2008. ISBN 978-80-87197-13-4.