Mikroekonomie (NPMIB, NKMIB, PMIB, KMIB)

Forma studia: navazující magisterské studium, prezenční

Rozsah studijního předmětu: 3+2

Počet kreditů: 6 ECTS

Způsob zakončení: zkouška

Podmínky pro absolvování předmětu: 60 % účast na seminářích, průběžný test, písemná zkouška (30 % známky činí výsledek závěrečného testu, 70 % písemná zkouška na PC)

Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu Mikroekonomie je rozvinout znalosti, jež studenti navazujících magisterských studijních programů získali při studiu předmětů, v jejichž rámci byly přednášeny základy obecné ekonomie. Absolvent předmětu tak bude postupně seznámen s problematikou všeobecné rovnováhy, jejíž součástí bude teorie racionální volby spotřebitele, teorie spotřebitelské poptávky a problematika výroby a volby technologie, příjmů a nákladů firmy, tržního prostředí a chování firmy a trhů výrobních. Veškeré úsilí přednášejících a vedoucích seminářů bude zaměřeno jak na prohloubení ekonomického myšlení studentů Obchodně podnikatelské fakulty, tak na ovládnutí jednotlivých technických nástrojů využívaných v rámci této pokročilé mikroekonomické analýzy.

Struktura výkladu:

1.   Teoretický úvod do problematiky mikroekonomie

2.   Teorie racionální volby spotřebitele

3.   Mezičasový výběr spotřebitele

4.   Teorie spotřebitelské poptávky

5.   Volba technologie a výroba

6.   Všeobecná rovnováha

7.   Příjmy, náklady a zisky firmy

8.   Chování firmy v podmínkách dokonale konkurenčních trhů

9.   Chování firmy v podmínkách monopolu

10. Firma na monopolně konkurenčním trhu

11. Chování firmy v podmínkách oligopolní tržní struktury

12. Mikroekonomické aspekty trhu práce

13. Trh kapitálu

Povinná literatura:

HOŘEJŠÍ, B. A KOL. Mikroekonomie. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-218-5.

TULEJA, P. Vybraná témata z mikroekonomie v grafech a pojmech. Valašské Meziříčí: Aldebaran, 2003. ISBN 80-903117-4-1.

VARIAN, H. R. Mikroekonomie. Moderní přístup. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85865-25-4.

Doporučená literatura:

FRANK, H. R. Mikroekonomie a chování. Praha: Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0438-9.

MCCLOSKEY, D. N. Aplikovaná teorie ceny. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1993. ISBN 80-01-26233-6.

TULEJA, P., NEZVAL, P., MAJEROVÁ, I. Základy mikroekonomie. Brno: ComputerPress, 205. ISBN 80-251-0603-9.