Bakalářské studijní programy

 

Forma studia: bakalářské studium, prezenční i kombinované

 

Akademický rok: 2010/2011

 

Etapa: 3

 

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce (Ekonomie):

 

1.   Základní pojmy a souvislosti ekonomie.

2.   Základní elementy a subjekty trhu.

3.   Racionální chování spotřebitele a formování poptávky.

4.   Výroba a volba technologie.

5.   Všeobecná rovnováha.

6.   Příjmy, náklady a zisk firmy.

7.   Dokonale konkurenční trh a postavení firmy na tomto trhu.

8.   Nedokonale konkurenční trh a postavení firmy na tomto trhu.

9.   Trh výrobních faktorů – trh půdy a trh práce.

10. Trh výrobních faktorů – trh kapitálu.

11. Tržní selhání a mikroekonomická úloha státu.

12. Teorie veřejné volby.

13. Makroekonomické agregáty a způsob jejich měření.

14. Model jednoduché ekonomiky.

15. Model AS-AD.

16. Peníze a jejich role v ekonomii.

17. Inflace.

18. Trh práce a nezaměstnanost.

19. Ekonomický růst, ekonomický cyklus a hospodářská politika.

21. Fiskální politika a fiskální teorie.

22. Monetární politika a monetární teorie.

23. Zahraniční obchod, vnější obchodní politika a teorie mezinárodního obchodu.

24. Mezinárodní pohyb kapitálu.

25. Mezinárodní měnové vztahy, mezinárodní peněžní trh a vnější měnová politika.

26. Hospodářská politika a měření její úspěšnosti.

27. Vymezení světové ekonomiky a klasifikace zemí.

28. Vývoj utváření světové ekonomiky s důrazem na 20. století.

29. Růst, rozvoj a struktura světové ekonomiky.

30. Integrace a globalizace světové ekonomiky.

31. Centra světové ekonomiky.

32. Evropská unie a její postavení ve světové ekonomice.

33. Rozvojové země.

34. Centrálně plánované ekonomiky.

35. Postavení Česka ve světové ekonomice.

 

Literatura: viz povinná a volitelná literatura v sylabech předmětů "Mikroekonomie A", "Makroekonomie A" a "Světová ekonomika"

 

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce (Evropská integrace):

 

1.   Teoretická východiska analýzy integračních procesů.

2.   Regionální integrace v podmínkách globalizace světové ekonomiky.

3.   Specifika integrace na evropském kontinentu.

4.   Vznik, povaha a vývoj ES a EU.

5.   Jednotný vnitřní trh Evropské unie a jeho fungování.

6.   Institucionální uspořádání Evropské unie.

7.   Právní základy a rozhodovací proces EU.

8.   Vynucování komunitárního práva.

9.   Společné politiky Evropské unie.

10. Koordinované politiky Evropské unie.

11. Finanční zabezpečení fungování Evropské unie.

12. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU a  spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí.

13. Proces vytváření hospodářské a měnové unie (EMU) a společná měnová politika.

14. Daňová politika Evropské unie.

15. Vztahy Evropské unie k rozvojovým zemím.

16. Rozšiřování Evropské unie.

17. Česká republika v evropské integraci.

18. Regionální a strukturální politika v EU.

19. Možnosti zapojení České republiky do měnové unie.

 

Literatura: viz povinná a volitelná literatura v sylabech povinných a povinně volitelných předmětů oboru Evropská integrace

 

Termíny státních závěrečných zkoušek budou vyhlášeny v souladu s Harmonogramem akademického roku SU OPF.