Národní účetnictví
Komparativní ekonomie
Ekonomická teorie (DRS)
Ekonomická fakulta VBŠ-TU
Publikační činnost

Magisterské studijní programy

 

Forma studia: navazující magisterské studium, prezenční i kombinované

 

Akademický rok: 2010/2011

 

Etapa: 3

 

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce (Ekonomie):

 

1.   Teorie racionální volby spotřebitele a neoklasická ekonomie.

2.   Mezičasový výběr spotřebitele.

3.   Teorie spotřebitelské poptávky.

4.   Volba technologie a výroba.

5.   Všeobecná rovnováha.

6.   Chování firmy v podmínkách dokonale konkurenčních trhů.

7.   Chování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence.

8.   Trh práce a trh kapitálu.

9.   Jednoduchý keynesiánský model a jeho využití v analýze třísektorové a čtyřsektorové ekonomiky.

10. Odvození modelu IS – LM.

11. Fiskální a monetární politika v modelu IS – LM.

12. Rozšířená podoba modelu IS – LM  (model IS - ELM a IS – LM – BP).

13. Makroekonomie otevřené ekonomiky a platební bilance.

14. Model AS-AD, fiskální a monetární politika v modelu AS-AD.

15. Teorie racionálních očekávání.

16. Inflace a nezaměstnanost a jejich vzájemný vztah, monetarismus a jeho význam pro ekonomickou teorii.

17. Hospodářský cyklus a teorie konjunktury.

18. Měnový kurz, teorie optimální měnové oblasti, její vývoj a možnosti její praktické aplikace.

19. Ekonomický růst.

20. Myšlenky předklasických ekonomů: antické Řecko, antický Řím, scholastika.

21. Myšlenky předklasických ekonomů: merkantilismus a fyziokratismus.

22. Klasická škola politické ekonomie.

 

Literatura: viz povinná a volitelná literatura v sylabech předmětů "Mikroekonomie B", "Makroekonomie B" a "Ekonomické teorie"

 

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce (Evropská integrace):

 

1.   Teoretická východiska analýzy integračních procesů.

2.   Mezinárodní ekonomická integrace.

3.   Stupně a modely mezinárodní ekonomické integrace.

4.   Účinky ekonomické integrace a způsoby jejich vyjadřování.

5.   Integrační procesy v Evropě.

6.   Geneze EU a etapy jejího vývoje.

7.   Institucionální zabezpečení fungování EU.

8.   Právní základy a rozhodovací proces EU.

9.   Jednotný vnitřní trh, základní svobody.

10. Ochrana hospodářské soutěže v ES.

11. Sbližování práva mezi členskými státy ES.

12. Dohoda o přidružení ČR k ES, obsah a smysl.

13. Legislativní pravomoci orgánů ES, legislativní postupy.

14. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU a spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí.

15. Etapy měnové integrace v Evropě.

16. Koordinované politiky EU a jejich stručná charakteristika.

17. Společné politiky EU a jejich stručná charakteristika.

18. Agrární trh a zemědělská politika v zemích EU.

19. Sociální politika v EU.

20. Regionální a strukturální politika v EU.

21. Vstup ČR do EU - předvstupní strategie.

22. Vstup ČR do EU - přístupový proces.

23. Společná obchodní a dopravní politika.

24. Rozpočet Evropské unie.

25. Vybrané koordinované politiky - ochrana spotřebitele, podpora výzkumu a technologického rozvoje a rozvojové spolupráce.

26. Vybrané koordinované politiky - průmyslová politika, energetická politika a politika ochrany životního prostředí.

27. Charakteristika daňové politiky Evropské unie.

28. Institucionální a právní rámec EMU.

29. EMU a jednotná monetární politika.

30. Strategie monetární politiky a monetární politika ECB, její cíle a nástroje.

31. EMU a země EU neparticipující na EMU, monetární politika asociovaných zemí a EMU.

 

Literatura: viz povinná a volitelná literatura v sylabech povinných a povinně volitelných předmětů oboru Evropská integrace

 

Termíny státních závěrečných zkoušek budou vyhlášeny v souladu s Harmonogramem akademického roku SU OPF.

 
Nadcházející událost

LIS
17

17.11.2014
Den boje za svobodu a demokracii

LIS
18

18.11.2014 09:00 - 12:00
Porada vedení

Slovník pojmů
Statistická data
Galerie obrázků
Státní závě...
Státní závěrečné zkoušky (jaro 2004)Státní závěrečné zkoušky (jaro 2004)
Právě je...
PřihlášeníNovinky

25. 9. 2012: Na stránky byl přidán odkaz na předměty Veřejná ekonomika a VS a finance, jež vyučuji na SU FVP. Současně byly inovovány názvy předmětů Makroekonomie A na Obecná ekonomie II, Makroekonomie B na Makroekonomie, Mikroekonomie A na Obecná ekonomie I a Mikroekonomie B na Mikroekonomie. Nové názvy jsou v souladu se stávající akreditací (4. etapa). Také byl částečně inovován sylabus předmětu Ekonomické teorie. Pavel Tuleja

14. 10. 2011: Dnešním dnem byla ukončena zásadní rekonstrukce stránek. V tomto okamžiku by měly být všechny odkazy plně funkční. Pokud byste objevili nějaký nedostatek, pošlete prosím informaci na email: tuleja@opf.slu.cz. Děkuji. Pavel Tuleja

12. 10. 2011: Dnes bylo nakladatelstvím ComputerPress vydáno 2. aktualizované vydání učebnice "Základy mikroekonomie". Pavel Tuleja

26. 9. 2011: Stránky se momentálně upravují, proto se omlouvám za dočasnou nedostupnost některých odkazů a dat. Pavel Tuleja