Národní účetnictví
Komparativní ekonomie
Ekonomická teorie (DRS)
Ekonomická fakulta VBŠ-TU
Publikační činnost

Výzkumné projekty

 

Inovace studijních programů na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné

Realizace projektu: 2011-2013

Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0017

Hlavní řešitel: Dominik Vymětal, katedra informatiky

Spoluřešitel: Pavel Tuleja

Stav projektu: projekt je v současné době řešen na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality výuky bakalářských a magisterských studijních programů a oborů v kombinované i prezenční formě Obchodně Podnikatelské fakulty Slezské univerzity (SU OPF). V synergii s dalšími projekty univerzity a jejími pracovišti bude cíle dosaženo: (1) vytvořením nové struktury studijních plánů a kurzů, inovacemi studijních opor v multimediální formě; (2) zapojením pedagogů z ciziny a odborníků z praxe do přípravy a realizace inovované výuky; (3) zvýšením jazykových a pedagogických kompetencí akademických pracovníků cestou účasti na vzdělávacích kurzech a odborných konferencích.Projekt vychází z dlouhodobých záměrů univerzity a potřeb studentů a pracovníků, zjištěných dotazníkovými šetřeními v letech 2007, 2009 a 2010 (účast cca 1200) respondentů.Cílovými skupinami projektu jsou studenti a akademičtí pracovníci a studenti doktorského studia SU OPF. Projekt zvýší uplatnitelnost absolventů na trhu práce a jejich konkurenceschopnost ve znalostní ekonomice.

 

Multimediální podpora výuky předmětů "Makroekonomická analýza", "Národní účetnictví" a "Komparativní ekonomie"

Realizace projektu: 2010

Číslo projektu: FRVŠ 1060/2010

Řešitel: Pavel Tuleja

Stav projektu: projekt byl řešen na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné v roce 2010

Cílem projektu je vytvořit plně interaktivní webové stránky, jež by umožnili zkvalitnit výuku předmětů zaměřených na problematiku makroekonomických analýz, ekonomického prognózování a mezinárodních komparací. V případě Obchodně podnikatelské fakulty se pak jedná o následující tři předměty, jež jsou garantovány řešitelem projektu: „PMAE - Makroekonomická analýza“, „PNUC - Národní účetnictví“ a „PKOE - Komparativní ekonomie“. Vlastní potřeba multimediální podpory výuky těchto předmětů vyplynula z nutnosti pružně reagovat na změny, jež jsou v oblasti národního účetnictví, makroekonomických analýz a mezinárodních komparací poměrně časté a z potřeby zohlednit tyto změny v průběhu výukového procesu. Současně je také záměrem řešitele představit studentům danou problematiku mnohem zajímavějším a efektivnějším způsobem. Zde máme na mysli zejména využití všech možností, jež při vlastní výuce nabízejí učebny vybavené interaktivní tabulí, zvukový výstupem a samozřejmě také připojením na internet. Při vlastním řešení projektu bude řešitelem kladen značný důraz na konzultace jak se zástupci ostatních českých vysokých škol, tak se zástupci analytických oddělení obchodních bank, centrální banky a ostatních finančních institucí. Cílem tohoto projektu je tak vytvořit kvalitní multimediální podporu výuky výše uvedených předmětů, která by byla plně využitelná nejen v rámci výuky probíhající na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, ale také v rámci výuky podobných či totožných předmětů na ostatních českých vysokých školách a jež by vycházela z požadavků, které vyplynou z diskuse vedené nejen s vyučujícími, ale také s odborníky z praxe.

Závěrečnou zprávu projektu si můžete stáhnout zde >>.

Stránky projektu naleznete zde >>.

 

Regionální disparity v územním rozvoji České republiky - jejich vznik, identifikace a eliminace

Realizace projektu: 2007-2011

Číslo projektu: WD-55-07-1

Hlavní řešitel: Alois Kutscherauer, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Spoluřešitel: Pavel Tuleja

Stav projektu: projekt byl řešen na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava v letech 2007-2011

Posláním projektu je navrhnout teoretický, systémový a metodologický rámec pro lepší poznání a eliminaci resp. zmírňování regionálních disparit v České republice. Globálním cílem projektu je prohloubit poznání vývoje územních nerovností vedoucích k disparitám. Formulovat teoretická východiska a navrhnout systémový a metodický rámec pro identifikaci a klasifikaci územních disparit. Rozpracovat soustavu nástrojů pro eliminaci resp. zmírňování územních disparit a pro zvýšení účinnosti regionálního řízení v ČR. Projekt by tak měl rozšířit a prohloubit poznání vývoje územních nerovností vedoucích k disparitám ovlivňujícím rozvoj jednotlivých regionů i celkový regionální rozvoj České republiky, formulovat teoretická východiska a navrhnout systémový a metodický rámec pro identifikaci a klasifikaci územních disparit, rozpracovat soustavu nástrojů pro eliminaci resp. zmírňování územních disparit a nalézt cesty účinného ovlivňování vývoje územních disparit prostřednictvím regionálního managementu (prostřednictvím vypracovávaných rozvojových strategií a programů), zdokonalit systémové vazby a zvýšit účinnost opatření k eliminaci resp. zmírňování územních disparit v procesu řízení regionálního rozvoje v ČR ve všech jeho fázích - strategické, programové i realizační, navrhnout metodiku a nástroje pro identifikaci, klasifikaci a oceňování významnosti regionálních disparit, vypracovat metodiku přenosu poznatků a nástrojů ovlivňujících řešení regionálních disparit do metod a technik regionálního managementu a v neposlední řadě také navrhnout úpravy metodik pro tvorbu strategických a programových dokumentů tak, aby zohledňovaly dosažené výsledky ve výzkumu regionálních disparit a možnosti jejich řešení.

Stránky projektu naleznete zde >>.

 

Corporate governance v podmínkách české ekonomiky

Realizace projektu: 2006-2008

Číslo projektu: GA402/06/0204

Hlavní řešitel: Petra Růčková, katedra financí

Spoluřešitel: Pavel Tuleja

Stav projektu: projekt byl řešen na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné v letech 2006-2008

 

Obsahová a metodická inovace předmětů zahrnutých do modulu magisterské specializace "Analýza pro ekonomy"

Realizace projektu: 2006

Číslo projektu: FRVŠ 1955/2006

Řešitelé: Pavel Tuleja, Kamil Fuchs

Stav projektu: projekt byl řešen na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné v roce 2006

Hlavním cílem tohoto projektu je srovnat a následně inovovat jak obsah, tak metodiku výuky předmětů "Národní účetnictví", "Makroekonomická analýza a prognóza" a "Komparativní ekonomie", a to tak, aby byly v souladu jak s koncepty totožných předmětů vyučovaných na ostatních českých a slovenských vysokých školách, tak odpovídaly požadavkům, jež vyplynou s diskuse s odborníky z praxe. Výsledky, jež vyplynou z řešení tohoto projektu budou okamžitě zavedeny do výuky všech tří výše uvedených předmětů, a to jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia. Výstupy budou využity také při přípravě novým, popř. při úpravě stávajících učebních textů. Současně je nutno poznamenat, že výsledky řešení tohoto projektu mohou být využity také při výuce předmětů z oblasti makroekonomie, hospodářské politiky či mezinárodní ekonomie.

Závěrečnou zprávu projektu si můžete stáhnout zde >>.

Soubor s odkazy na předměty, jež byly v rámci projektu srovnávány si můžete stáhnout zde >>.

 

Integrace finančního sektoru nových členských zemí EU do EMU

Realizace projektu: 2005-2006

Číslo projektu: GA402/05/2758

Hlavní řešitel: Stanislav Polouček, katedra financí

Spoluřešitel: Pavel Tuleja

Stav projektu: projekt byl řešen na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné v letech 2004-2006

 

Transformace bakalářského studijního oboru "Ekonomika podnikání v obchodě a službách" do kombinované formy studia

Realizace projektu: 2005

Číslo projektu: RP19/1a

Hlavní řešitel: Jaroslav Ramík, katedra matematických metod v ekonomii

Spoluřešitel: Pavel Tuleja

Stav projektu: projekt byl řešen na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné v roce 2005

 

Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje-zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje - grant Grantové agentury České republiky

Realizace projektu: 2003-2004

Číslo projektu: GA402/03/1143

Hlavní řešitel: Halina Starzyczná, katedra marketingu

Spoluřešitel: Pavel Tuleja

Stav projektu: projekt byl řešen na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné v letech 2003-2005

Poznámka: v roce 2004 jsem ukončil svou práci na projektu a požádal jsem hlavní řešitelku o změnu řešitelského týmu

 

Makroekonomický model České republiky

Realizace projektu: září 2001 - srpen 2004

Číslo projektu: GP402/01/D126

Řešitel: Pavel Tuleja

Garant: Tibor Paulík

Stav projektu: projekt byl řešen na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné v letech 2001-2004

Cílem projektu "Makroekonomický model České republiky" bylo analyzovat vývoj české ekonomiky v letech 1993-2001 a na základě této analýzy pak navrhnout vlastní makroekonomický model, jenž by umožnil co možná nejlépe zhodnotit a následně také predikovat vývoj české ekonomiky. Záměrem řešitele bylo také seznámit s výsledky řešení co nejširší odbornou i laickou veřejnost a tím i ovlivnit názory české veřejnosti na otázky spojené s vývojem české ekonomiky ve sledovaném období. Z tohoto důvodu byly dílčí výsledky projektu pravidelně publikovány v podobě statí a následně také diskutovány na odborných vědeckých konferencích. Závěrečné shrnutí výsledků bude publikováno v samostatné monografii s názvem "Makroekonomický model České republiky", a to v rámci řady vědeckých monografií "Studia Oeconomica", již vydává Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (viz oddíl "Monografie"). Všechny vytýčené cíle projektu byly, dle mého názoru, naplněny. Celkový počet publikačních záznamů za dobu řešení grantu (září 2001 - srpen 2004) činí 11 publikací, tj. 5 + 4 + 1+ výše uvedená monografie. Celkový počet přednášek souvisejících s projektem činí 9, tj. 5 + 3 + 1. V rámci projektu byly vypracovány také dvě dílčí studie, jež byly následně využity jako podkladový materiál při zpracování monografie. Výsledky řešení byly dle mého názoru přijaty příznivě. Toto konstatování je založeno na faktu, že větší část prezentovaných výstupů byla na jednotlivých konferencích a seminářích poměrně živě diskutována.

Hodnocení grantu naleznete zde >>.

Monografii si můžete objednat na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , popř. stáhnout zde ve formátu pdf zde >>.

 

Výzkum podmínek rozvoje malého a středního podnikání

Realizace projektu: 2001-2004

Číslo projektu: MSM 195200007, Institucionálního výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Hlavní řešitel: Jaroslav Ramík, katedra matematických metod v ekonomii

Spoluřešitel: Pavel Tuleja

Stav projektu: projekt byl řešen na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné v letech 1999-2004

Základním cílem výzkumného záměru je využití interdisciplinárního přístupu k řešení problematiky výzkumu a vytváření podmínek pro rozvoj malého a středního podnikání. Výzkumný záměr vznikl transformací projektu VS 96 001 - "Výzkum podmínek rozvoje malého a středního podnikání".

 

Možnosti regionálního rozvoje v podmínkách vstupu České republiky do EU s ohledem na procesy globalizace

Realizace projektu: 2000-2002

Číslo projektu: GA402/00/0309

Hlavní řešitel: Tibor Paulík

Spoluřešitel: Pavel Tuleja

Stav projektu: projekt byl řešen na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné v letech 2000-2002

 

TransCONVER: Training and Guidance Module for Local Coal Conversion Partnership in enlarging Europe

Realizace projektu: 2000-2002

Projekt: Leonardo da Vinci

Koordinátoři: Wojciech Jaroń, Macej Wojciechowski, Sławomir Zielonka

Garanti za OPF: Stanislav Polouček, Jiří Mezulánik, Ivo Veselý

Spoluřešitel: Pavel Tuleja

Stav projektu: projekt byl řešen na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné v letech 2000-2002

Poznámka: na řešení projektu jsem spolupracoval pouze v roce 2001

 

 
Nadcházející událost

LIS
17

17.11.2014
Den boje za svobodu a demokracii

LIS
18

18.11.2014 09:00 - 12:00
Porada vedení

Slovník pojmů
Statistická data
Galerie obrázků
Medzinárodn...
Medzinárodné vzťahy 2005 (Mojmírovce, Slovensko)Medzinárodné vzťahy 2005 (Mojmírovce, Slovensko)
Právě je...
PřihlášeníNovinky

25. 9. 2012: Na stránky byl přidán odkaz na předměty Veřejná ekonomika a VS a finance, jež vyučuji na SU FVP. Současně byly inovovány názvy předmětů Makroekonomie A na Obecná ekonomie II, Makroekonomie B na Makroekonomie, Mikroekonomie A na Obecná ekonomie I a Mikroekonomie B na Mikroekonomie. Nové názvy jsou v souladu se stávající akreditací (4. etapa). Také byl částečně inovován sylabus předmětu Ekonomické teorie. Pavel Tuleja

14. 10. 2011: Dnešním dnem byla ukončena zásadní rekonstrukce stránek. V tomto okamžiku by měly být všechny odkazy plně funkční. Pokud byste objevili nějaký nedostatek, pošlete prosím informaci na email: tuleja@opf.slu.cz. Děkuji. Pavel Tuleja

12. 10. 2011: Dnes bylo nakladatelstvím ComputerPress vydáno 2. aktualizované vydání učebnice "Základy mikroekonomie". Pavel Tuleja

26. 9. 2011: Stránky se momentálně upravují, proto se omlouvám za dočasnou nedostupnost některých odkazů a dat. Pavel Tuleja