Národní účetnictví
Komparativní ekonomie
Ekonomická teorie (DRS)
Ekonomická fakulta VBŠ-TU
Publikační činnost

Učebnice

 

Analýza pro ekonomy

Kniha je koncipována jako studijní text, jenž je určen studentům kurzů, které se zaobírají problematikou makroekonomické analýzy, komparativní ekonomie a ekonomického modelování a jež jsou běžně vyučovány na českých vysokých školách ekonomického směru, a to jak v bakalářských, tak v magisterských studijních programech. Vzhledem ke svému záběru může být tato učebnice také využita jako podkladový text pro výuku základního či středně pokročilého kurzu makroekonomie. Vlastní text je rozčleněn do jedenácti samostatných kapitol, které jsou seskupeny do tří samostatných oddílů, v nichž se autor postupně věnuje základním souvislostem makroekonomické analýzy, analýze vnitřní a vnější rovnováhy a problematice konjunkturních analýz. Každá z kapitol obsahuje v úvodu rychlý náhled a v závěru pak stručné shrnutí a klíčová slova. Součástí kapitol obsažených v oddílu "Analýza vnitřní a vnější rovnováhy" je také "Dodatek" v němž autor analyzuje problém zachycený v dané kapitole na konkrétním příkladu České republiky. Vlastní text je dle potřeby doplněn grafy nezbytnými k pochopení dané problematiky, definicemi vybraných pojmů a důležitými vzorci. Součástí učebnice je také seznam použitých zkratek, slovník pojmů a rejstřík. Při psaní tohoto textu autor vychází z teoretických znalostí a praktických zkušeností, jež získali v rámci výuky kurzů Makroekonomická analýza a prognóza, Komparativní ekonomie, Národní účetnictví a Makroekonomie B, a to jak na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, tak na jiných odborných školách. Při vlastní tvorbě tohoto textu je snahou autora poskytnout čtenáři všechny podstatné informace, a to při zachování čtivosti daného textu.

Autor: Pavel Tuleja

Nakladatelství: Computer Press

344 stran, formát B5, brožované, ISBN 978-80-251-1801-6, vyšlo 12/2007, cena: 297,- Kč

Knihu můžete zakoupit zde >>.

 

Základy makroekonomie

Kniha je koncipována jako studijní text, jenž je určen především studentů základního kurzu makroekonomie, který je standardně vyučován na českých vysokých školách ekonomického směru v rámci bakalářských studijních programů. Současně mohou tuto učebnice využít také studenti vyšších odborných škol, resp. studenti středních škol, jimž tato učebnice poslouží jako zdroj těch elementárních znalostí makroekonomie, které jsou nezbytné pro úspěšné přijetí na vysokou školu ekonomického směru. Vlastní text bude rozdělen do dvanácti samostatných kapitol přičemž tyto kapitoly budou seskupeny do pěti samostatných oddílů, které budou postupně věnovány úvodu do makroekonomie (kapitola 1), základním makroekonomickým modelům (kapitoly 2 a 3), penězům a cenové stabilitě (kapitoly 4 a 5), trhu práce a nezaměstnanosti (kapitola 6) a hospodářské politice a její roli v národním hospodářství (kapitoly 7-12). Každá z kapitol bude obsahovat v úvodu rychlý náhled, zajímavosti z reálné ekonomiky týkající se probraného tématu, stručné shrnutí, klíčová slova a soubor otázek a příkladů k zamyšlení. Vlastní text bude dle potřeby doplněn grafy nezbytnými k pochopení dané problematiky, definicemi vybraných pojmů, důležitými vzorci a tabulkami a grafy zachycujícími vývoj vysvětlovaných makroekonomických veličin na statistických datech zobrazujících vývoj české ekonomiky. Součástí textu bude také seznam použité literatury, seznam použitých zkratek a rejstřík.

Autoři: Pavel Tuleja, Ingrid Majerová, Pavel Nezval

Nakladatelství: Computer Press

320 stran, formát B5, brožované, ISBN 80-251-0952-6, vyšlo 03/2006, cena: 319,- Kč

Knihu momentálně nemůžete zakoupit.

 

Základy mikroekonomie

Kniha je koncipována jako studijní materiál pro studenty základního kurzu mikroekonomie, jenž je standardně vyučován na českých vysokých školách ekonomického směru v rámci bakalářských studijních programů. Vlastní učebnice jsme rozdělili do dvanácti samostatných kapitol, jež jsou seskupeny do šesti samostatných oddílů, které jsou postupně věnovány úvodu do ekonomie (kapitoly 1 a 2), všeobecné rovnováze (kapitoly 3-5), ziskům firem (kapitola 6), vlivům tržního prostředí na chování firem (kapitoly 7 a 8), trhům výrobních faktorů (kapitoly 9 a 10) a státu a jeho roli z pohledu mikroekonomie (kapitoly 11 a 12). Každá kapitola obsahuje v úvodu rychlý náhled na řešený problém a v závěru pak zajímavosti z internetu, v jejichž rámci čtenáři nabízíme některé zajímavé a často i kontroverzní články související s danou tématikou, shrnutí probírané látky, klíčová slova a soubor otázek a příkladů. Vlastní text jsme dle potřeby doplnili grafy nezbytnými k pochopení vysvětlované problematiky, definicemi vybraných pojmů a důležitými vzorci. V závěru knihy naleznete seznam zkratek, slovník a rejstřík pojmů. Při psaní této učebnice jsme vycházeli jak ze svých teoretických znalostí, tak z praktických zkušeností, které jsme získali v rámci výuky základního kurzu mikroekonomie, a to jak na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, tak na jiných odborných školách. Naší snahou bylo poskytnout čtenáři všechny podstatné informace a zachovat při tom čtivost daného textu.

Autoři: Pavel Tuleja, Pavel Nezval, Ingrid Majerová

Nakladatelství: Computer Press

262 stran, formát B5, brožované, ISBN 80-251-0603-9, vyšlo 06/2005, cena: 269,- Kč

272 stran, formát B5, brožované, ISBN 978-80-251-3577-8, vyšlo 10/2011, cena: 299,- Kč

Knihu můžete zakoupit zde >>.

 

Základy ekonomie - stručný průvodce a cvičebnice

Kniha jako doplňující text k učebnici "Základy ekonomie" vytváří základní předpoklady pro kvalitnější zvládnutí příslušného učebního textu. Uspořádání této knihy tak plně odpovídá pořadí kapitol ve výše jmenované učebnici, přičemž zde obsažené kapitoly jsou rozděleny do dvou relativně samostatných částí, které tvoří průvodce (první až třetí subkapitola) a cvičebnice (čtvrtá až šestá subkapitola). Průvodce seznamuje čtenáře s cílem jednotlivých kapitol, vymezuje základní pojmy, jejichž osvojení je nezbytné pro zvládnutí rozebírané problematiky a uvádí základní souvislosti, jejichž pochopení si mnohdy čtenář při studiu učebnice neuvědomuje, ale jež jsou důležité pro rozvoj jeho ekonomického myšlení. Cvičebnice obsahu otázky, test a příklady pro procvičení znalostí. Průvodce nenahrazuje vlastní učebnici, z čehož vyplývá, že samostatně nemůže vést ke zvládnutí ekonomických znalostí na úrovni základního kurzu. Na druhé straně, používání tohoto doplňkového textu zcela jistě rozvine a prohloubí znalosti získané studiem učebnice "Základy ekonomie".

Autoři: Kamil Fuchs, Pavel Tuleja

Nakladatelství: Ekopress

182 stran, formát B5, brožované, ISBN 80-86119-88-2, vyšlo 10/2004, cena: 219,- Kč

Knihu momentálně nemůžete zakoupit.

 

Vybraná témata z mikroekonomie v grafech a pojmech

Studijní text je koncipován jako podkladový studijní materiál pro studenty středně pokročilého kurzu mikroekonomie, který je standardně vyučován na českých vysokých školách ekonomického směru. Především je však tento text určen studentům 4. ročníku Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Vlastní studijní text je rozdělen do tří základních kapitol, které jsou postupně věnovány problematice všeobecné rovnováhy, příjmům a nákladům firmy a vlivům, jež má tržní prostředí na chování firmy. Každá kapitola obsahuje soubor grafů nezbytných k pochopení dané problematiky, definice vybraných pojmů a důležité vzorce. Součástí každého grafu je také pole, které je určeno pro čtenářův komentář. Autor při psaní tohoto textu vycházel z teoretických znalostí a praktických zkušeností, jež získal v rámci výuky kurzu Mikroekonomie B na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné.

Autoři: Pavel Tuleja

Nakladatelství: Aldebaran

170 stran, formát A4, brožované, ISBN 80-903117-4-1, vyšlo 11/2003, cena: 200,- Kč

Knihu můžete zakoupit zde >>.

 

Základy ekonomie

Kniha předkládá čtenáři kompletní kurz základů ekonomie, přičemž struktura výkladu vychází z obvyklého dělení tohoto kurzu do dvou relativně samostatných částí, jež reprezentují základní kurz mikroekonomie (obsahující i úvod do ekonomie) a makroekonomie. V části věnované mikroekonomii autoři postupně rozebírají základní pojmy a souvislosti ekonomie, definují trh a tržní mechanismus, rozebírají poptávku a nabídku, rovnováhu na dokonale a nedokonale konkurenčním trhu, analyzují trhy výrobních faktorů a všeobecnou rovnováhu. V makroekonomické části hovoří o problematice měření výkonu ekonomiky, ekonomické rovnováze a ekonomickém růstu, rozebírají problematiku poptávky a nabídky peněz, inflace, věnují se makroekonomické politice státu, mezinárodnímu trhu peněz a mezinárodnímu obchodu. Do výkladu jsou vloženy také dva dodatky, které jsou věnovány hospodářské politice v modelu IS-LM a teorii racionálních očekávání a jejichž zařazení umožňuje využívat učebnici pro různé obory studia. K procvičení a osvojení si základních poznatků čtenáři slouží klíčové pojmy a kontrolní otázky zařazené na koncích kapitol.

Autoři: Kamil Fuchs, Pavel Tuleja

Nakladatelství: Ekopress

348 stran, formát B5, brožované, ISBN 80-86119-74-2, vyšlo 9/2003 (1. vydání), 9/2005 (2. upravené vydání), cena: 328,- Kč

Knihu momentálně nemůžete zakoupit.

 

 
Nadcházející událost

LIS
17

17.11.2014
Den boje za svobodu a demokracii

LIS
18

18.11.2014 09:00 - 12:00
Porada vedení

Slovník pojmů
Statistická data
Galerie obrázků
Státní závě...
Státní závěrečné zkoušky (jaro 2007)Státní závěrečné zkoušky (jaro 2007)
Právě je...
PřihlášeníNovinky

25. 9. 2012: Na stránky byl přidán odkaz na předměty Veřejná ekonomika a VS a finance, jež vyučuji na SU FVP. Současně byly inovovány názvy předmětů Makroekonomie A na Obecná ekonomie II, Makroekonomie B na Makroekonomie, Mikroekonomie A na Obecná ekonomie I a Mikroekonomie B na Mikroekonomie. Nové názvy jsou v souladu se stávající akreditací (4. etapa). Také byl částečně inovován sylabus předmětu Ekonomické teorie. Pavel Tuleja

14. 10. 2011: Dnešním dnem byla ukončena zásadní rekonstrukce stránek. V tomto okamžiku by měly být všechny odkazy plně funkční. Pokud byste objevili nějaký nedostatek, pošlete prosím informaci na email: tuleja@opf.slu.cz. Děkuji. Pavel Tuleja

12. 10. 2011: Dnes bylo nakladatelstvím ComputerPress vydáno 2. aktualizované vydání učebnice "Základy mikroekonomie". Pavel Tuleja

26. 9. 2011: Stránky se momentálně upravují, proto se omlouvám za dočasnou nedostupnost některých odkazů a dat. Pavel Tuleja