Národní účetnictví
Komparativní ekonomie
Ekonomická teorie (DRS)
Ekonomická fakulta VBŠ-TU
Publikační činnost

Monografie

 

Regionální disparity. Disparity v regionálním rozvoji země, jejich pojetí, identifikace a hodnocení

Monografie prezentuje výsledky řešení výzkumného úkolu WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji České republiky, řešeného v letech 2007 - 2010 v rámci výzkumného programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky WD ? výzkum pro potřeby řešení regionálních disparit. Monografie zahrnuje vedle teorie a metodologie disparit také jejich klasifikaci, zásady sledování a hodnocení, integraci informací o disparitách a metody jejich souhrnného hodnocení cestou integrovaných indikátorů a modelových regionů. Navržený systém sledování a hodnocení regionálních disparit v České republice a metody jejich výpočtu jsou ověřeny řadou příkladů, které prokazují jejich praktickou využitelnost. Relativně autonomní část pak tvoří problematika pojetí a přístupu k regionálním disparitám v Evropské unii a komparace vývoje disparit v zemích Visegrádské čtyřky a v Rakousku.

Autor: Alois Kutscherauer, Miroslav Hučka, Karel Skokan, Petr Tománek, Pavel Tuleja, Jan Sucháček, Hana Fachinelli

Vydavatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

266 stran, formát B5, brožované, ISBN 978-80-248-2335-5, vyšlo 2010, cena: prodejné

 

Spotřebitelský protekcionismus prostřednictvím značky "Czech Made"

Monografie byla zpracována jako pokračování výzkumu specifické skupiny respondentů, konkrétně Generace Y. Práce navazuje na výsledky výzkumu prezentované v monografii "Percepce spotřebitelských práv ve světle obchodní strategie", jež byla vytvořena v rámci naplnění cílů rozvojového projektu č. 100/2a "Podpora přípravy akademických pracovníků Slezské univerzity v Opavě pro zahájení habilitačního řízení v roce 2008". Generace Y je sociální kohortou hodnou zvláštního zřetele. Na základě mnohých výzkumů se zjišťuje její vztah k reklamě, značce a nákupním zvyklostem. Stává se významným hráčem na trhu práce. Zájem o něj projevuje i bankovní sektor v rámci rozšíření svého portfolia služeb. V současné době neexistuje ucelený vědecký materiál, jenž by vytvořil typologicko-charakteristický profil předmětné skupiny. Monografie si klade za cíl zjistit názory "GY" na současnou hospodářskou situaci prostřednictvím spotřebitelského protekcionismu. Tyto názory jsou konfrontovány s názory starších respondentů, jež jsou identifikováni jako Generace X.

Autor: Lucja Matusiková, Pavel Tuleja

Vydavatel: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

134 stran, formát B5, brožované, ISBN 978-80-7248-566-6, vyšlo 2009, cena: neprodejné

 

Corporate Governance v ČR

Monografie se věnuje analyzuje problematiku corporate governance v podobě, v níž je vnímána v České republice.  V rámci práce jsou tak prezentována nejen nezbytná teoretická východiska corporate governance, ale především je zde podrobně rozebrána problematika českého přístupu ke korporačnímu vládnutí. Za klíčové části práce tak můžeme označit především kapitoly, jež jsou věnovány finančnímu řízení korporací, tak otázkám spojeným se zdaněním těchto společností. Vzhledem k tomu, že publikace je výstupem řešení grantového projektu GAČR 402/06/0204 "Corporate governance v podmínkách české ekonomiky", je hlavím cílem této publikace seznámit odbornou i laickou veřejnost s výsledky, jichž řešitelský tým v letech 2006-2008 dosáhl. Vlastní monografie je členěna do dvanácti víceméně samostatných kapitol, v nichž je postupně rozebírán teoretický pohled na problematiku corporate governance (kap. 1), obecný pohled na problematiku CG v České republice (kap. 2), vliv corporate governance na dividendovou politiku (kap. 3), vztah bankovního sektoru ke společnostem působícím na území ČR (kap. 4 až 6), finanční řízení korporací (kap. 7 a 8) a v neposlední řadě také problematika zdanění (kap. 9 až 11) a komunikačního auditu (kap. 12).

Autoři: Petra Růčková, Pavel Tuleja, Monika Chobotová, Marian Lebiedzik, Michaela Roubíčková, Pavla Vodová, Jana Janoušková, Irena Szarowská, Jiří Mezulánik

Vydavatel: Professional Publishing

252 stran, formát B5, vázané, ISBN 978-80-86946-87-0, vyšlo 2008, cena: 298,-

Monografii si můžete koupit zde >>.

 

Makroekonomický model České republiky

V monografii je analyzován vývoj české ekonomiky v letech 1993-2003 a následně navržen makroekonomický model, jenž umožňuje zhodnotit a následně také predikovat hospodářský vývoj v České republice. V práci jsou prezentovány některé vybrané teoreticko-metodologická přístupy ke konstrukci ekonomických modelů, přičemž autor svou pozornost zaměřil jak na nejdůležitější problémové oblasti spojené s vlastní stavbou ekonomického modelu, tak na některá vybraná typová schémata ekonomických modelů. Ke klíčovým momentům práce patří návrh vícerovnicového makroekonomického modelu České republiky pro léta 1995-2003. Vzhledem k tomu, že tato publikace je výstupem řešení grantového projektu GAČR 402/01/D126 "Makroekonomický model České republiky", je jejím hlavním účelem seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s výsledky, k nimž řešitel tohoto projektu v letech 2001-2004 dospěl. Vlastní monografie je pak členěna do tří samostatných kapitol v nichž jsou nejprve diskutována teoreticko-metodologická východiska pro konstrukci makroekonomických modelů (kap. 1), následně je zde analyzován vývoj české ekonomiky v letech 1993-2003 (kap. 2) a na základě této analýzy je pak navržen a posléze také verifikován makroekonomický model České republiky (kap. 3).

Autor: Pavel Tuleja

Vydavatel: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

196 stran, formát B5, brožované, ISBN 80-7248-256-3, vyšlo 10/2004, cena: neprodejné

Monografii si můžete objednat na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , popř. stáhnout zde ve formátu pdf zde >>.

 

Komparace ekonomické úrovně vybraných zemí střední a východní Evropy a vybraných zemí Evropské unie v letech 1993-2001

Monografie srovnává ekonomickou úrovně zemí Visegrádské skupiny s ekonomickou úrovní vybraných členských zemí Evropské unie v letech 1993-2001, a to z pohledu pozitivní ekonomie, z čehož jednoznačně vyplývá, že provedená komparativní analýza je analýzou čistě pozitivní, tj. prostou veškerých doporučení a hodnotových soudů. V práci jsou prezentovány jak některé vybrané teoreticko-metodologické přístupy k problematice mezinárodního srovnávání, tak jednotlivé metody a kritéria pro hodnocení ekonomické výkonnosti, které lze, vzhledem k tomu, že vešly do obecného povědomí, označit jako standardní. Ke klíčovým momentům práce patří vymezení ekonomické úrovně, soustavy srovnávacích kritérií pro komparaci úrovně ekonomických systémů a v neposlední řadě také návrh a následné ověření vícekriteriárních indexů ekonomické úrovně. Monografie je členěna do pěti samostatných kapitol v nichž jsou postupně diskutovány teoreticko-metodologická východiska pro komparaci ekonomické úrovně země (kap. 1 a 2), z historického hlediska rozebrány ekonomicko-společenské rysy vývoje v zemích Visegrádské skupiny (kap. 3), na základě analýzy kvantitativních a kvalitativní ukazatelů hospodářské úrovně navržen soubor srovnávacích kritérií a indexy, jež jsou následně využity jak ke komparaci ekonomické úrovně v rámci skupiny zemí Visegrádské čtyřky (kap. 4), tak pro účely porovnání hospodářské úrovně těchto ekonomik s ekonomickou úrovní vybraných zemí Evropské unie (kap. 5).

Autor: Pavel Tuleja

Nakladatelství: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

224 stran, formát B5, brožované, ISBN 80-7248-182-7, vyšlo 12/2002, cena: neprodejné

Monografii si můžete objednat na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , popř. stáhnout zde ve formátu pdf zde >>.

 

 
Nadcházející událost

LIS
17

17.11.2014
Den boje za svobodu a demokracii

LIS
18

18.11.2014 09:00 - 12:00
Porada vedení

Slovník pojmů
Statistická data
Galerie obrázků
Státní závě...
Státní závěrečné zkoušky (jaro 2008)Státní závěrečné zkoušky (jaro 2008)
Právě je...
PřihlášeníNovinky

25. 9. 2012: Na stránky byl přidán odkaz na předměty Veřejná ekonomika a VS a finance, jež vyučuji na SU FVP. Současně byly inovovány názvy předmětů Makroekonomie A na Obecná ekonomie II, Makroekonomie B na Makroekonomie, Mikroekonomie A na Obecná ekonomie I a Mikroekonomie B na Mikroekonomie. Nové názvy jsou v souladu se stávající akreditací (4. etapa). Také byl částečně inovován sylabus předmětu Ekonomické teorie. Pavel Tuleja

14. 10. 2011: Dnešním dnem byla ukončena zásadní rekonstrukce stránek. V tomto okamžiku by měly být všechny odkazy plně funkční. Pokud byste objevili nějaký nedostatek, pošlete prosím informaci na email: tuleja@opf.slu.cz. Děkuji. Pavel Tuleja

12. 10. 2011: Dnes bylo nakladatelstvím ComputerPress vydáno 2. aktualizované vydání učebnice "Základy mikroekonomie". Pavel Tuleja

26. 9. 2011: Stránky se momentálně upravují, proto se omlouvám za dočasnou nedostupnost některých odkazů a dat. Pavel Tuleja